چهارشنبه, 10 دی 1348 17:00

آزمايشگر ارشد مهندسي ژنتيك

آزمايشگر ارشد مهندسي ژنتيك شغلي است از حوزه بيوتكنولوژي كه شايستگي هايي از قبيل: استخراج DNA و RNA از منابع مختلف ، انجام واكنش زنجيري پليمراز و الكتروفورز محصول PCR ، هضم قطعات DNA با استفاده از آنزيم هاي محدودساز و اتصال آنها به ناقلين ، تهيه سلول هاي كارآمد و ترانسفورماسيون و انتخاب سلول هاي نوتركيب را در بر مي گيرد. اين شغل با مشاغلي از قبيل پژوهشگران و متخصصين حوزه هاي بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي و ژنتيك در ارتباط است .

منتشرشده در دوره های آموزشی

Login