استرتژي بكارگيري نانوبيوتكنولوژي شايستگي از حوزه بيوتكنولوژي و نانو تكنولوژي است كه شامل كارهايي از قبيل بكارگيري فناوري نانو در زيست فناوري، انتخاب و تهيه وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي در نانوفناوري، روش هاي توليد نانو ذرات در مقياس آزمايشگاهي، استفاده از نانو ذرات در زيست فناوري، استفاده از دستكاري مولكول ها با قوانين خودتجمعي، خودآرايي در ساختارهاي زيستي، استفاده از نانوماشين هاي زيستي، بكارگيري رعايت ضوابط ايمني و بهداشت در آزمايشگاه مي باشد. كاربرد اين استاندارد در حوزه تحقيقاتي علوم زيستي بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي و داروسازي و ... است. 

منتشرشده در دوره های آموزشی

ارزيابي بيان پروتئين نو تركيب در باكتري اشريشياكلي (Ecoli) شايستگي است از حوزه فناوري زيستي كه كشت باكتري، خالص سازي پروتئين، انجام الكتروفورز پروتئين، تاييد پروتئين بدست آمده از طريق وسترن بلاتينگ را در بر داشته و با مشاغل حوزه تحقيقاتي بيوتكنولوژي و دارو سازي در ارتباط مي باشد. 

منتشرشده در دوره های آموزشی
چهارشنبه, 10 دی 1348 17:00

آزمايشگر ارشد مهندسي ژنتيك

آزمايشگر ارشد مهندسي ژنتيك شغلي است از حوزه بيوتكنولوژي كه شايستگي هايي از قبيل: استخراج DNA و RNA از منابع مختلف ، انجام واكنش زنجيري پليمراز و الكتروفورز محصول PCR ، هضم قطعات DNA با استفاده از آنزيم هاي محدودساز و اتصال آنها به ناقلين ، تهيه سلول هاي كارآمد و ترانسفورماسيون و انتخاب سلول هاي نوتركيب را در بر مي گيرد. اين شغل با مشاغلي از قبيل پژوهشگران و متخصصين حوزه هاي بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي و ژنتيك در ارتباط است .

منتشرشده در دوره های آموزشی

Login